Opinia techniczna i ekspertyza budowlana

Opinia techniczna i ekspertyza budowlana

Opinie techniczne wykonujemy najczęściej przed postawienie budynku.

Opieramy swoje wywody na projekcie, który stanowi podstawę do wydania takowej opinii. To dokument, który w rzeczowy sposób pokazuje nam wszelkie niedociągnięcia danego planu budynku. Inaczej niż ekspertyza budowlana nie opiera się szczegółowo na oględzinach przeprowadzanych na placu budowy. Jest dokumentem, który nie jest regulowany prawnie, a wśród budowlańców i inżynierów istnieje na jego temat wiele rozmaitych opinii. Zupełnie, jak i ekspertyza. Oba te dokumenty wykonane przez specjalistę z bogatą wiedzą budowlaną mogą dać nam obraz planowanej i powstałej inwestycji, jakości jej wykonania, niezbędnych jeszcze do wykonania prac, powstałych z powodów zaniedbań na placu budowy. Dodatkowych prac, które poprawią stan budynku.

Zarówno opinia techniczna, jak i ekspertyza nie są dokumentami obligatoryjnymi.

Mogą stanowić podstawę do poprawienia projektu czy poprawienia stanu wybudowanego budynku. Nie zmuszają nas jednak do podobnych działań, ponoszenia dodatkowych kosztów. O ile nie zostaną znalezione wyjątkowe zaniedbania, które mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, o tyle możemy poczekać nieco z poprawą prac budowlanych.

Oparta na projekcie opinia techniczna pomaga nam wynaleźć słabe punkty konstrukcji. Niedociągnięcia projektowe, które mogą prowadzić do konieczności ponoszenia drogich inwestycji już po wybudowaniu budynku.

Ekspertyza jest nieco innym dokumentem bardziej opartym na badaniach przeprowadzanych na danym budynku. Może być przeprowadzana w trakcie i po wykonaniu prac na placu budowy. Sprawdza, czy stan faktyczny jest zgodny z planami wykonanymi wcześniej. Gdzie są nieścisłości co do wykonanych prac budowlanych, a gdzie budynek jest wykonany zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ekspertyza ma za zadanie wytknięcie wszelkich błędów, które powstały z różnych, czasem niezależnych od czynnika ludzkiego, przyczyn, Tak by inwestor, który zapłacił za postawienie budynku był w stanie sprawdzić, czy prace zostały wykonane należycie, i czy zgadzają się z planem założony jeszcze przed przystąpieniem do robót ziemnych.

Wyróżnia się wiele rozmaitych typów ekspertyz budowlanych.

Wśród nich możemy wymienić hydrotechniczne, ogólnobudowlane, przemysłowe, czy drogowe i inne. W celu ich przeprowadzenia koniecznie powinniśmy skontaktować się z wykształconym i doświadczonym specjalistą, który ma ogromną wiedzę na temat budownictwa. Praktyczną i teoretyczną, bez której nie będzie umiał prawidłowo przeprowadzić dla nas obliczeń, bez których ekspertyza byłaby niepełna.