Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzeń

Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzeń

Wyburzenie konstrukcji jest często określane jako odwrotność budowy i stawia przed pracownikami budowlanymi szczególne wyzwania. Rozbiórka wiąże się z ukrytymi zagrożeniami, takimi jak chemikalia ukryte w budynkach, takie jak azbest, nieznana słabość lub wytrzymałość materiałów. Wielu z tych zagrożeń związanych z wyburzaniem konstrukcji można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu bezpieczeństwa, kolejności rozbiórki i koordynacji zadań. Planowanie obejmuje takie aspekty, jak określenie metod rozbiórki do zastosowania, odpowiednie przeszkolenie pracowników, posiadanie niezbędnego sprzętu, wykorzystanie wymaganych środków ochrony osobistej i odpowiednie monitorowanie procesu. Krokiem krytycznym jest przeprowadzenie przeglądu konstrukcyjnego i inżynieryjnego budynku, który ma zostać wyburzony.

Planowanie

Planowanie to jeden z pierwszych kroków, które należy podjąć, aby uniknąć wypadków na placu rozbiórki. Zapewnia, że pracownicy rozbiórki podejmują wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Zanim rozpocznie się rozbiórka, musisz uzyskać raport z przeglądu technicznego. Gdy rozpocznie się proces rozbiórki, różne czynności będą wymagały dodatkowych przygotowań bezpieczeństwa.

Identyfikacja zagrożeń

Pracownicy rozbiórki są narażeni na wiele niebezpiecznych materiałów i niebezpiecznych warunków. Chociaż wykonawca rozbiórki może być bardziej zaniepokojony bezpieczeństwem pracowników, nie można przeoczyć bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa i innych nieruchomości. Krytycznym krokiem w procesie zarządzania ryzykiem jest identyfikacja zagrożeń i ryzyka związanego z pracami rozbiórkowymi. Chociaż jest to wiele przykładów, obejmują one między innymi:

  • nieplanowane zawalenie się konstrukcji,
  • spadające przedmioty i poluzowany materiał,
  • upadki z różnych poziomów,
  • lokalizacja podstawowych usług (nad i pod ziemią),
  • narażenie na niebezpieczne materiały/chemikalia,
  • niebezpieczny hałas powodowany przez używany sprzęt i materiały wybuchowe,
  • bliskość innych struktur.

Ocena ryzyka pomaga w określeniu rodzaju środków kontrolnych, które należy wdrożyć. Równie ważna jest kontynuacja dokumentacji prac rozbiórkowych przez kompetentną osobę. Pracownikom nigdy nie należy zezwalać na pracę na placu rozbiórki, o ile nie zostali w pełni przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni.

Przeszkolony i doświadczony personel

Żaden pracownik nie powinien mieć dostępu do miejsca rozbiórki, chyba że ma niezbędne doświadczenie obejmujące wszystkie aspekty prac rozbiórkowych. Bardzo ważne jest, aby każdy pracownik znał i rozumiał konkretny sprzęt, który ma być używany, oraz wymaganą odzież ochronną, którą należy nosić. Tylko doświadczeni i przeszkoleni pracownicy powinni mieć możliwość posługiwania się narzędziami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami. Poza tym kierownicy rozbiórek powinni codziennie sprawdzać, czy każdy pracownik nosi wymagany sprzęt ochronny. Codzienne i rutynowe monitorowanie całego procesu minimalizuje ryzyko obrażeń podczas całego procesu rozbiórki.