Ile czasu trwa ustalanie warunków zabudowy i jak długo są ważne?

Ile czasu trwa ustalanie warunków zabudowy i jak długo są ważne?

Należy wiedzieć, że na wydanie decyzji o warunkach zabudowy czeka się dość długo, ponieważ nie tylko wymaga przeprowadzenia analizy urbanistycznej otoczenia działki, ale musi zostać uzgodniona z innymi instytucjami (na przykład regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem zabytków).

W przypadku niewydania decyzji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku na organ zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa). Do tego terminu nie wlicza się jednak terminów przewidzianych na uzgodnienia (14 dni czasu), okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Szybciej mają być wydawane decyzje o warunkach zabudowy dotyczące budowy domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 metrów kwadratowych (o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a Prawa budowlanego). Tu w razie niewydania decyzji kary mają być nakładane po upływie 21 dni, a poszczególne uzgodnienia powinny być dokonane w ciągu 7 dni. W decyzji o warunkach zabudowy nie określa się terminu ich ważności.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że zgodnie z art. 65 ust. 1 „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” decyzja wygaśnie, jeżeli:

  1. dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
  2. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę.

Należy wiedzieć, że stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli do wygaszenia decyzji ze względu na uchwalenie miejscowego planu doszło w trakcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, to oceny projektowanej inwestycji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, to oceny projektowanej inwestycji należy dokonywać an podstawie ustaleń tego planu. Zgodnie z art. 65 ust. 2 nie można stwierdzić wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, jeśli na jej podstawie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.